ابزار دقیق

ابزار دقیق Instrumentation به ابزارهای اندازه گیری اطلاق میشود ، که برای اندازه گیری و ثبت پارامترهای فیزیکی استفاده میگردد.تجهیزات ابزار دقیق را بر اساس کمیت های مورد اندازه گیری مانند اندازه گیری سطح ، دبی ،دما و فشار و... تقسیم میگردد. ابزار دقیق، هنر و علم استفاده از تجهیزاتی است که به خوبی و با کمترین خطا، کمیت های مورد نظر در کارخانه یا سایت را اندازه گیری کنند.این کمیت های مورد اندازه گیری، ممکن است سطح یک مخزن یا دبی (فلویی)عبوری از یک خط انتقال ، یا دمای یک کوره و یا فشار مربوط به یک مخزن یا پایپ باشد.